Bienala Albastra - Bienala de Arta Vizuala Contemporana, Essentia


Data și ora:
Gazdă:
Centrul Vechi, Brașov, Romania

Despre

În vremuri tulburi, mai mult ca oricând, repunerea în discuție a ceea ce este esențial se impune în mod natural: esențial în viață, esențial în artă, necesar supraviețuirii, indispensabil.
Definirea artei în esența sa este o preocupare veche de milenii a filozofilor. De la Platon, care considera că esența artei este imitarea realității, la Wittgenstein, care sublinia că nu există trăsături comune tuturor operelor de artă, ci doar similitudini în proporții diferite, până la Arthur Danto și identificarea greșelii de a lega esența artei de proprietăți ale lucrărilor artistice, încercarea de a surprinde și de a defini esența artei rămâne o problemă deschisă.
De aceea, tema celei de a 2-a Bienale Internaționale de Arte Vizuale Brașov – 2021 este ESSENTIA.
Am ales cuvântul latin nu doar pentru universalitatea sa, ci și pentru rădăcina sa semantică – verbul « esse »/ « essere » - a fi, cu toate extensiile și implicațiile sale, pentru că arta este oglinda ființei și a conștiinței noastre creative, fără de care însăși existența rămâne golită de semnificație. Noi definiții ale artei sunt propuse publicului, oglindind realitatea fenomenelor artistice ale epocii sau amendând definițiile anterioare, însă, dincolo de teorii și analize, ceea ce este esențial în artă rămâne energia creatoare.
De la Van Gogh (« iubirea este eternă ; reprezentarea se poate schimba, dar nu și esența ») la Brâncuși («…realitatea nu este reprezentată de forma exterioară, ci de ideea din spatele ei, de esența lucrurilor »), artiștii au încercat să definească esența artei lor și au explorat esența artei, în general – căci introspecția este o parte integrantă a procesului creației. Intenția noastră este ca această ediție a Bienalei să ofere un prilej de auto-cunoaștere și auto-descoperire tuturor participanților la actul artistic, indiferent de rolul lor.
---------
Bienalei Albastra - Bienala Internațională de Arte Vizuale - Brașov - 2021 - Essentia se va desfășura în perioada 17 Octombrie - 21 Noiembrie 2021 în multe locații din Brașov și zona metropolitană a orașului, atât în clădiri istorice, muzeale, galerii de artă cât și spații neconvenționale: Muzeul Casa Mureșenilor, Galeria 9, Centrul Multicultural al Universității Transilvania, Biblioteca Județeană George Barițiu, Galeria U.A.P. Europe, Muzeul Județean de Istorie, CATTIA, Turnul Alb, Filarmonica Brașov, Casa Junilor, Vila Adler, Foaierul Teatrului Sică Alexandrescu, Centrul Cultural Reduta, Opera Brașov, Muzeul de Artă Brașov, Casa Memorială Ștefan Baciu, Muzeul Tradițiilor Codlene, Cetatea Feldioara, Curtea interioară a Primăriei Municipiului Brașov, Librăria Cărturești, Galeria Kronart.

Bienala Albastră este o bienală de artă contemporană care își dorește să repoziționeze Brașovul din punct de vedere vizual pe o hartă culturală, atât națională cât și internațională; să creeze o scenă pentru desfășurarea unor manifestări artistice de actualitate, să fie un laborator al experimentului vizual, precum și să valorifice pe creatorii și creațiile lor; să arate target-ul artei contemporane.

Bienala Albastră conține două secțiunii:
1. Invitați - cu expoziții de autor (18 invitați)
2. Participanți – selecționați (aprox. 400 de artist cu peste 800 de lucrări de artă)

Bienala este organizată de Asociația Culturală Artessentia, cofinanțată de Primaria Municipiului Brașov și Consiliul Județean Brașov și are doi curatori: Dr. Cristina Angela Simion (Nürnberg) și Victoria Țăroi Galbenu (Brașov).

Bienala Albastră va avea ca și invitați un număr de critici de artă de renume. Iar manifestarea bienalei va fi acompaniată de o selecție de evenimente conexe: expoziții de colecționari de artă și de carte rară.
Evenimentele expoziționale vor fi însoțite de conferințe, discuții pe tema de artei, evenimente de performance, concerte live, teatru, recitaluri de muzica, dans contemporan, etc.
Vă invităm să ne bucurăm de artă, în ciuda acestor vremuri de permanente crize.
----------ENG----------
We invite you on Sunday, October 17, 2021, at 16.00, to Gallery 9, for the opening ceremony of the second edition of the Blue Biennale, the International Biennale of Contemporary Art, Brașov.
-------
In troubled times, more than ever, questioning what is essential is naturally necessary: essential in life, essential in art, fundamental for survival, indispensable.
Defining art in its essence is a millennial preoccupation of philosophers. From Plato, who considers the essence of art to be an imitation of reality, to Wittgenstein, who emphasized that there are no properties common to all works of art, but only similarities in different proportions, to Arthur Danto and the identification of the mistake of linking the essence of art to properties of works of art, the attempt to capture and define the essence of art remains an open problem.
Therefore, the theme of the 2nd International Biennale of Visual Arts Brașov - 2021 is ESSENTIA.
We chose the Latin word not only because of its universality but also for its semantic root - the verb "esse" / "to be" - to be, with all its extensions and implications, because art is the mirror of our being and our creative consciousness, without which existence itself remains empty of significance. New definitions of art are proposed to the public, mirroring the reality of the artistic phenomena of the era or amending previous definitions, but beyond theories and analysis, what is essential in art is creative energy.
From Brancusi (<<… reality is not represented by the external form, but by the idea behind it, by the essence of things>>), to Van Gogh (<< love is eternal; representation can change, but not the essence>>), artists have tried to define the essence of their art and explored the essence of art in general - for introspection is an integral part of the creative process. Our intention is for this edition of the Biennale to offer an opportunity for introspection to all participants in the artistic act, regardless of their role.
-----------
The Blue Biennale - International Biennale of Visual Arts - Brașov - 2021 - Essentia will take place between October 17 - November 21, 2021, in many locations in Brașov and in the metropolitan area of the city, both in historical buildings, museums, art galleries and unconventional spaces : Mureșenilor House Museum, Gallery 9, The Multicultural Center of the Univeristy of Transilvania, The George Barițiu Library of Brașov, Europe U.A.P. Gallery, The Brașov History Museum, CATTIA, The White Tower, Brașov Philharmonic, Junilor House, Adler Villa, The Sică Alexandrescu Theater Foyer, The Reduta Cultural Center, The Brașov Opera, The Brașov Art Museum, Ștefan Baciu Memorial House, The Codlea Museum of Traditions, Feldioara Castle, The Brașov Town Hall Interior Courtyard, Cărturești Bookshop, Kronart Gallery.

The Blue Biennale is a biennale of contemporary art that wants to reposition Brașov visually on a cultural map, both national and international; to create a stage for the development of current artistic manifestations, to be a laboratory of the visual experiment, as well as to capitalize on their creators and creations as to show the target of contemporary art.

The Blue Biennale contains two sections:
1. Invited Guests - with author exhibitions (18 guests)
2. Participants - selected (approx. 400 artists with over 800 works of art)

The biennale is organized by the Artessentia Cultural Association, co-financed by the Brașov City Hall and the Brașov County Council and has two curators: Dr. Cristina Angela Simion (Nuremberg) and Victoria Țăroi Galbenu (Brașov).

The Blue Biennale will have as guests a number of renowned art critics. And the biennial event will be accompanied by a selection of connected events: exhibitions of art and rare book collectors.

The exhibition events will be accompanied by conferences, discussions on art, performance events, live concerts, theater, music recitals, contemporary dance, etc.

We invite you to enjoy a moment of art, despite these times of permanent crisis.

Fotografii